Przybywa „gapowiczów”

Najnowsze dane Krajowego Rejestru Długów wskazują, że kar za jazdę bez biletu w naszym kraju nie płaci już 381 tys. osób, z których 2525 nie ukończyło nawet 18. roku życia. „Gapowiczów” nie brakuje również w Tarnowie. Najczęściej można ich spotkać na linach autobusowych: 9, 0 i 3.

W ciągu ostatnich 5 lat liczba najmłodszych dłużników-gapowiczów w naszym kraju wzrosła aż 140-krotnie! Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że długi za jazdę bez biletu wynoszą już 513,8 mln zł i w ciągu 5 lat zwiększyły się blisko o połowę. Pomimo tego, że wciąż największą grupę dłużników komunikacyjnych stanowią osoby w wieku od 26 do 35 lat (112 275), to najwyższy przyrost w ciągu ostatnich 5 lat odnotowali nieletni (2525 osób). Łączne zadłużenie młodych „gapowiczów” przekracza już milion złotych (1,05 mln zł). Największą grupę „gapowiczów” stanowią osoby z województwa śląskiego (87 283), których zaległości wynoszą 121,9 mln zł. Z drugiej strony najrzadziej jazda na gapę zdarza się pasażerom z województw: podkarpackiego, opolskiego i lubuskiego. Województwo małopolskie plasuje się w środku stawki, a mieszkańcy naszego regionu za jazdę bez biletu zadłużeni są na kwotę 30,3 mln zł. Warto dodać, że z danych KRD wynika również, że większość „gapowiczów” nie poprzestaje na jeździe bez biletu. Okazuje się bowiem, że blisko 62 proc. z grona 234,5 tys. osób, które posiadają długi za jazdę bez biletu, ma także co najmniej dwa przeterminowane zobowiązania finansowe wobec innych wierzycieli. W tej grupie zdecydowaną większość, bo 70 proc., stanowią mężczyźni, a ich zadłużenie jest niemal czterokrotnie wyższe niż kobiet.

Warto pamiętać, że osoby, które regularnie jeżdżą „na gapę” komunikacją miejską, za to samo przewinienie mogą zostać ukarane dwa razy. Pierwszą karą będzie opłata karna za brak biletu lub karty miejskiej, drugą natomiast wpis do rejestru dłużników, jeśli kara nie zostanie uregulowana w terminie. Co ciekawe, z przeprowadzonego jakiś czas temu badania temu przez BIG InfoMonitor wynika, że 84 proc. pasażerów jeździ bez ważnych biletów z premedytacją, a jedynie 16 proc. jeździ w ten sposób przez roztargnienie.

W przypadku Tarnowa w 2020 roku zostało wystawionych 1598 wezwań do zapłaty za przejazd bez ważnego biletu. W tym roku, do końca sierpnia było to już… 1914 wezwań! Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku, takich wezwań było wystawionych zaledwie 1097. Według Wiesława Kozioła, kierownika Działu Organizacji Transportu Publicznego w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Tarnowie wzrost liczby osób jeżdżących bez biletu jest znaczny, ale… – Rok 2020 był całkowicie odmienny od innych lat, z uwagi na wprowadzone wówczas ograniczenia pandemiczne. Liczba przewożonych wówczas pasażerów była niewielka w porównaniu do innych lat. Ogólnie kontrolerzy z Tarnowa nie próżnują. W bieżącym roku wykonali już 14 710 kontroli! Spośród ogólnej liczby 1914 nałożonych opłat dodatkowych, najwięcej z nich zostało nałożonych na liniach: 9 (418 opłat), 0 (248 opłat) i 3 (161 opłat). Ze zgromadzonych przez Dział Organizacji Transportu Publicznego danych wynika, że najczęściej w przypadku naszego miasta z przejazdów bez opłaty korzystają osoby w wieku od 15 do 18 lat. Osobom w takim wieku wystawiono łącznie 531 wezwań do zapłaty za przejazd bez ważnego biletu. Cieszyć może fakt, że bilety kupują seniorzy. Osoby w wieku od 60 do 69 lat za brak biletu ukarano bowiem zaledwie 26 razy.

Informacje związane z kontrolą biletów, reklamacjami i odwołaniami można uzyskać w siedzibie Zarządu Dróg i Komunikacji na ul. Bernardyńskiej. Wpłaty z tytułu kar nałożonych za brak biletu, należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty. W przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia, jej wysokość obniża się o 30 proc. (zgodnie z zapisami Regulaminu obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w tarnowskiej komunikacji miejskiej). Wszelkie koszty dochodzenia zapłaty należności poniesione po upływie terminu zapłaty obciążają dłużnika. Po trzech miesiącach bezskutecznego dochodzenia zapłaty należności przez ZDiK sprawę egzekucji długu przejmuje firma windykacyjna. Warto również dodać, że dodatkowym obciążeniem dla pasażerów podróżujących bez uiszczenia opłaty za przejazd jest – w przypadku trzykrotnego stwierdzenia jazdy bez ważnego biletu – kierowanie zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia do Policji.

Jeżeli pasażer w terminie siedmiu dni od dnia przejazdu udokumentuje w siedzibie ZDiK uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu albo dostarczy ważny dokument przewozu (imienny bilet okresowy), którego nie miał podczas kontroli oraz uiści opłatę manipulacyjną – należność określona w wezwaniu do zapłaty podlega umorzeniu. Reklamacje od nałożonych opłat dodatkowych można złożyć w szczególności w przypadku, gdy pasażer nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego. Reklamacje składa się w terminie do trzech miesięcy od daty wystawienia wezwania do zapłaty.

Wiesław Kozioł, kierownik Działu Organizacji Transportu Publicznego w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Tarnowie mówi, że w przypadku naszego miasta w tym roku zostało jak na razie wystawionych 64 odwołania pasażerów od nałożonych opłat dodatkowych. – Najczęściej pasażerowie brak skasowanego biletu argumentują tym, że nie mieli gdzie kupić biletu lub nie zdążyli go wyjąć i skasować przed sprawdzeniem go przez kontrolera. Reklamacje dotyczą z kolei przede wszystkim weryfikacji przedstawianych dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, a także kasowania biletów w aplikacjach telefonicznych oraz biletów nabywanych z wykorzystaniem karty płatniczej.

Autor: Sebastian Czapliński/ TEMI.pl

*Tekst ukazał się na łamach tarnowskiego tygodnika TEMI.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.